Договор оферта

ДОГОВІР ОФЕРТА ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ №1

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ, Чеботарьов Володимир Валентинович, індивідуальний податковий номер 3150619770, зареєстрований за адресою м.Київ, пров. Михайлівський 4, кв.2, який перебуває на 3-й групі спрощеної системи оподаткування відповідно до Податкового кодексу України, (надалі іменується «ВИКОНАВЕЦЬ») з однієї сторони пропонує будь-якій дієздатній юридичній особі або фізичній особі, надалі іменується «ЗАМОВНИК», укласти договір про надання інформаційних послуг на умовах, наведених нижче.
Договір є договором приєднання та, згідно зі ст. 634 Цивільного кодексу України, його умови встановлюються ВИКОНАВЦЕМ.
Беззастережне прийняття умов Договору (оплата будь-яким способом відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом даного Договору між ЗАМОВНИКОМ і ВИКОНАВЦЕМ та засвідчує факт його укладання.
Для ЗАМОВНИКІВ, ця публічна оферта є підставою для отримання послуг та їх оплати.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується надати ЗАМОВНИКУ інформаційні послуги шляхом проведення навчальної лекції/семінару (надалі – послуги) з обраної Замовником теми на сайті Виконавця http://fakultet.org.ua/.
1.2 ЗАМОВНИК зобов’язується прийняти надані послуги та своєчасно оплатити їх вартість на умовах цього Договору.
2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1 Загальна вартість послуги та умови її надання по всім тарифним планам встановлюється ВИКОНАВЦЕМ в односторонньому порядку шляхом розміщення інформації про них на своєму інтернет-сайті http://fakultet.org.ua/. Встановлена вартість і умови надання послуг діють до наступної їх зміни ЗАМОВНИКОМ для кожного семінару/лекції.
2.2 Платежі у якості оплати послуг можуть здійснюватися як у готівковій (перед наданням послуги у місці її надання), так і в безготівковій формі шляхом здійснення оплати за допомогою системи Liqpay з карткового рахунку Замовника відповідно до порядку, встановленому на сайті http://fakultet.org.ua/.
2.3 У разі використання безготівкового розрахунку, загальна вартість послуги повинна бути сплачена ЗАМОВНИКОМ шляхом перерахування відповідної суми на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ не пізніше, ніж за 2 (два) дні до дати початку надання послуг.
3. ПОРЯДОК ТА ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
3.1. Послуги надаються шляхом безпосереднього інформування ЗАМОВНИКА шляхом проведення лекції/семінару згідно встановленого ВИКОНАВЦЕМ розкладу очно за встановленою ВИКОНАВЦЕМ адресою на сайті http://fakultet.org.ua/ для кожного окремого семінару.
3.2. Кількість годин безпосереднього надання послуги по всім темам встановлюється ВИКОНАВЦЕМ в односторонньому порядку шляхом розміщення інформації про них на своєму інтернет-сайті http://fakultet.org.ua/.
3.3. Дата надання послуг встановлюється Виконавцем на сайті http://fakultet.org.ua/.
3.4. Виконавець має право відмовитися від надання послуг будь-якому Замовнику без пояснення причин і повернути сплачені кошти (якщо такий Замовник вже оплатив послуги): якщо оплата була здійснена готівкою – у готівковій формі по першій вимозі Замовника, якщо оплата була здійснена у безгоівковій формі – шляхом повернння коштів відправнику протягом 3-х днів з моменту вимоги Замовника.
4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1 Обов’язки ВИКОНАВЦЯ:
4.2 Надати послуги якісно та в повному обсязі.
4.3 Обов’язки ЗАМОВНИКА:
4.4 Прийняти та оплатити послуги.
4.5 ЗАМОВНИК гарантує, що матеріали, які становлять інтелектуальну власність ВИКОНАВЦЯ, не будуть надаватися третім особам, копіюватися або іншим чином відтворюватися.
4.6 Здійснити реєстрацію та бронювання участі у відповідному семінарі/лекції відповідно до умов, визначених на сайті http://fakultet.org.ua/.
5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1 В разі виникнення спорів при виконанні Сторонами цього Договору Сторони приймуть усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості їх врегулювання шляхом переговорів заінтересована Сторона звертається до Господарського Суду згідно з чинним законодавством України.
7. СТРОК ДІЇ ОФЕРТИ
7.1 Оферта починає діяти з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою http://fakultet.org.ua/ і діє до моменту відзиву або зміни оферти ВИКОНАВЦЕМ.
8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1 Сторони негайно повідомляють один одному про зміну, контактних даних, та інших реквізитів шляхом направлення відповідної інформації за контактними даними, що розміщені на сайті http://fakultet.org.ua/.
8.2. Виконавець має право у будь-який момент відмінити проведення семінару/лекції (відмовитись від надання послуг) або змінити місце та час їх проведння без пояснення будь-яких причин повідомивши Замовника про це не пізніше ніж за 4-и години до їх проведення шляхом направлення відповідного email-повідомлення або (на вибір Виконавця) телефонного повідомлення. У випадку відміни — Виконавець зобов’язаний повернути сплачені кошти у порядку, визначеному у п.3.4. або (за згодою Замовника) зарахувати їх на наступний семінар/лекцію; у випадку перенесення дати/місця – повернути кошти у порядку, визначеному у п.3.4., якщо Замовник фактично не отримав послуги у змінений час/місце.
9. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
ФОП Чеботарьов Володимир Валентинович

ІПН 3150619770
місцезнаходження: м.Київ, пров. Михайлівський 4, кв.2

п/р №26007056115918 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Дніпропетровськ, код банку 380775
Призначення платежу: оплата за інформаційні послуги згідно Договору-оферти №1, без ПДВ
Тел.: +380 (95) 323 47 06
Сайт: http://fakultet.org.ua/
Email: hi@fakultet.org.ua